Työoikeus eroaa muusta sopimusoikeudesta siinä, että työnantaja on toista sopijapuolta, työntekijää, vahvemmassa asemassa. Juridisesti työnantajan valta-asema perustuu siihen, että työnantajalla on lain ja sopimusten nojalla oikeus johtaa ja valvoa työtä (ns. direktio-oikeus). Toisaalta työoikeutta luonnehditaan heikomman osapuolen, työntekijän, suojelulainsäädännöksi. Tällä tarkoitetaan muun muassa sitä, että sopimuksin voidaan työntekijän oikeuksia lisätä mutta ei sen sijaan vähentää. 

Työoikeuden alaa kuuluu myös virkamiesoikeus, joka koostuu niistä säännöstöistä, joilla valtion ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen virkamiesten oikeudet ja velvollisuudet on järjestetty (virkamiesten yleinen oikeusasema).

Työ- ja virkasuhteiden normiperusta on erilainen ja on tärkeä pystyä tunnistamaan, minkä normikehikon sisällä liikutaan. Työsuhteeseen sovelletaan työsopimuslakia (55/2001) ja toimialakohtaista työehtosopimusta. Valtion virkamiehen oikeusasemasta säädetään valtion virkamieslaissa (750/1994) ja valtion virkamiesasetuksessa (971/1994). Lisäksi valtion virkamiesten osalta neuvottelumenettelystä on sovittu virkaehtosopimuslainsäädäntöä täydentävällä valtion pääsopimuksella. Edelleen virkasuhteiden ehdoista on sovittu keskustason virka- ja työehtosopimuksin ja virastotason tarkentavin virkaehtosopimuksin. Kunnalliseen viranhaltijan virkasuhteen oikeusperustasta säädetään laissa kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) ja palvelussuhteiden ehdoista on tarkemmin sovittu kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa.

Työntekijöiden ja työnantajan välillä tulisi vallita keskinäisen kunnioituksen ja yhteistyön suhde. Näin ei kuitenkaan aina ole, vaan esimerkiksi työsuhteen perusteeton päättyminen eli laiton irtisanominen tai purkaminen, sovellettu virheellinen työsopimuksen irtisanomisaika, irtisanomisajalta maksettava virheellinen korvaus tai määräaikaisten työsopimusten ketjuttaminen ovat todellisia ongelmia monella työpaikalla. Oikeusjärjestelmämme antaa työntekijälle tuntuvaa suojaa erityisesti työsopimuksen irtisanomista ja purkamista koskevissa tilanteissa. 

Lakiasiaintoimistollamme on rautainen kokemus työ-, virka- ja toimisuhdetta koskevissa erimielisyyksien ratkaisemisessa. Tyypillisesti riitaisuudet liittyvät työ-, virka- tai toimisuhteen päättämiseen sekä siihen liittyviin palkka- tai palkkiosaataviin. Nykyisin eri muodoissa ilmenevä työpaikkakiusaaminen on lisääntynyt. Avustamme kaikissa työoikeuteen liittyvissä oikeudellisissa asioissa mukaan lukien työturvallisuuteen, työelämän tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa.

Täytä yhteydenottolomake ja olemme sinuun yhteydessä tilanteesi kartoittamiseksi

Puh: (+358) 451487766 
Sähköpostiosoite: info@aalaki.fi

Kuulumme Suomen vahvimpien joukkoon.
https://www.asiakastieto.fi/yritykset/sertifikaatit/suomen-vahvimmat 

Nämä sivut on tarkoitettu yksinomaan tiedottamiseen. Sivuilla esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia tai muitakaan neuvoja, eikä niitä tule pitää sellaisina. Lakiasiaintoimisto A&A-Laki tai yksittäiset lakimiehet eivät vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty näiden sivujen tietojen nojalla. Näillä sivuilla käytetään evästeitä. Tietoa evästeistä ja muista tietosuojaan liittyvistä asioista on löydettävissä tietosuojaselosteesta.